Верувања на старите словени за дрвата

Старите Словени живееле во хармонија со природата од која добивале храна и лекови, па дури и…

Дабот во Македонија – нераздвоен дел од Македонскиот народ

На територијата на Македонија се сретнуваат неколку видови на дабови, помеѓу кои еден дури и го…

БЕЛ БОР (Pinus silvestris)

Белиот бор (Pinus silvestris) е еднодомно дрво со височина до 30 м и дијаметар 1 м.…

БРЕЗА- лековита и грациозна шумска дама

Бела или обична бреза (Betula pendula) во нашата земја е честа појава во шумите каде што…

Диви бадеми и круши против опустошување на атарите

Во последните две децении воочлива е појавата на оголени и ерозивни подрачја и забрзана дезертификација на…

Буката симбол на моќ и богатство

Буката, најраширениот вид на автохтоно растение на Балканот, во минатото заземала значајно место во митологијата на…

Македонски даб – Дрво со светски квалитет

Македонскиот даб (лат. Quercus trojana, syn. Quercus macedonica) е вид од родот даб. Името води потекло од…

Култот кон дрвјата и преставата за светот кај словените

Култот на дрвјата кај старите Словени се смета за еден од најстарите манифестации на почитување. Тој,…

Translate »
error: Content is protected !!